۱۷ مرداد ۱۳۸۸

از دود تا تویتراستفاده از دود (در روز ) و آتش (در شب ) از جمله اولین راههای اطلاع رسانی بشر بوده که بعدها راه حل های جدیدتر جایگزین آنها شد. کبوتران نامه بر و چاپارها راه حل های دیگری برای ارتباط بین انسان ها بودند که با اختراع کد مورس و تلگراف ارتباطات انسانی نیز وارد مرحله جدیدی شد . امواج رادیویی و اختراع تلفن سرعت جریان اطلاع رسانی را بیشتر کرد و فرستادن ماهواره ها به فضا و بوجود آمدن اینترنت باعث شد تا عصر حاضر را عصر ارتباطات بنامند . در این میان ایجاد شبکه جهانی اینترنت باعث شد تا هر فرد علاوه بر زندگی در دنیای واقعی یک زندگی مجازی نیز داشته باشد .در این دنیای مجازی هر فرد خود می تواند ضمن ارتباط با دیگران به عنوان یک رسانه نیز عمل کند .
نقطه مشترک همه این وسایل ایجاد ارتباط در بین انسان ها می باشد و چنانچه می بینیم انسان در همه برهه های تاریخ زندگی خود بدنبال این ارتباط بوده و هست .
در کیفر خواست امروز دادستانی تهران بر علیه متهمان پرونده موسوم به کودتای مخملی بخشی هم به این واسطه های ارتباطی اختصاص داشت از جمله facebook ،twitter و google translate و شرکت های مذکور متهم به ارتقاء سطح کیفی خود برای ایجاد ارتباط بهتر میان معترضین به نتایج انتخابات در ایران شدند . چیزی که از همین حالا در محافل رسانه ای و سیاسی جهان به طنز گرفته شده و شاید بیشتر مردم با تعجب به آن بنگرند . انکار عصر ارتباطات و بوجود آمدن دهکده جهانی نمی تواند واقعیت وجودی آن را هم از بین ببرد و صرف هزینه های کلان برای سد زدن در راه اطلاع رسانی شاید خشت بر راه رود زدن باشد.
.باید بپذیریم که جیک جیک تویتر فقط انعکاس وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه ماست ، کار را آسانتر کرده و الا چه تفاوتی با دود و آتش دارد ؟