۲۹ دی ۱۳۸۸

دور بسته خشونت

دکتر صنعتی در مصاحبه ای منتشر نشده در باب خشونت در ایران می گوید که در دوران باستان بزرگان یونان فرزندان خود را به جهت تعلیم پیش ارسطو می فرستادند در حالی که قبله آمال ما رستم بود و از همین جهت است که خشونت به نوعی در گوشت و پوست ما ریشه دوانده .
از همین روست شاید که خشونت در همه روابط فردی و اجتماعی ما دیده می شود و کشتن و کشته شدن بر سر محل پارک ماشین یا نشستن روی صندلی اتوبوس خط واحد و ... به امری عادی بدل شده است .
و باز به همین دلیل است که در میان هلهله تماشاگران فوتبال، سر کبوتری با دست کنده می شود و لاشه بی جانش معلق زنان به هوا پرتاب می شود . کبوتری سفید که تنها جرمش رنگ لباس تیم حریف بود وپناه گرفتن در میان تماشاگران تیم مقابل .(عکس)
بی ربط نیست: مغولستان هم به جرگه کشورهای لغو کننده اعدام در آمده است ، و ما همچنان دوره می کنیم شب را و ....

۲۱ دی ۱۳۸۸

کلاس

صبح مراقب ناموس آموزش و پرورش* بودم،عصر هم فیلم "کلاس "ساخته لوران کانته را دیدم . 128 دقیقه فیلم "کلاس" در یک مدرسه می گذرد . مدرسه ای در حومه شهر پاریس .
* امتحانات
- "کلاس "، فیلمی با امیدواری واقع بینانه
- نگاهی دیگر به فیلم کلاس ساخته لوران کانته
پی نوشت:زمانی که مشغول مراقبت از ناموس آموزش و پروش بودم ، یکی از شاگردان، خوب از خجالت خودرو ملی این بنده ناموس پرست درآمد و احتمالن پنجاه هزارتومانی تعمیرکاراگزوز را کاسب کرد !