۱۴ مهر ۱۳۸۹

فیدوس به درجه رفیع فیلترینگ نائل شد

فیدوس به درجه رفیع فیلترینگ نائل شد
پی نوشت : این مکان مقدس است ، با فیلرشکن وارد شوید

- دسترسی به وب سایت آیات عظام منتظری ، صانعی و بیات زنجانی بدون فیلترشکن امکانپذیر نمی باشد !


... برو ، ایگناسیو! به هیابانگ شورانگیز حسرت مخور!
بخسب ! پرواز کن ! بیارام ! - دریا نیز می میرد :)

هیچ نظری موجود نیست: