۱۵ مهر ۱۳۸۹

قدر قلمش را همه می دانند

قدر قلمش همه می دانند ، چه آنها که قلمش را شکستند - به زعم خودشان - و چه آنها که به طلایش گرفتند .

هیچ نظری موجود نیست: