۱۵ مرداد ۱۳۸۹

جشن سی دی سوزان و شادی های غیر مجاز

جشن سی دی سوزان در استان لرستان ( امحای بیش از بیست هزار سی دی غیر مجاز در استان لرستان )
پی نوشت : بر فرض محال اگر سی دی های سوزانده شده در لرستان سی دی فیلم های در حال نمایش بر پرده سینماهای کشور بود این اقدام می توانست عملی درخور تحسین تلقی شود که متاسفانه چنین نیست ( حداقل آنطوریکه در عکس ها دیده می شود ) و سی دی های سوزانده شده نیمچه شادی باقی مانده برای مردمی است که برای حداقلی از شادی هم نیاز به مجوز دارند .

هیچ نظری موجود نیست: