۳۰ مرداد ۱۳۸۹

لیبرال ها هم اهل ایستادن هستند

...وقتی سه ماه در سلول انفرادی 240 بود، حاج علی میگفت:"دوست بی غیرت تو فقط می رقصد".سخن او را باور نکردم،تا بعدها که دربند عمومی یکدیگر را دیدیم،مدعای او را تایید کرد. پرسیدم:مگر رقص هم بلدهستی؟ گفت:خیلی خوب.گفتم: کجا می رقصی؟ گفت در جشن های خانوادگی. در سلول انفرادی هم خوب می رقصید. گفتم:کمی خود را تکان بده تا ببینم چه می کنی؟گفت: جلوی شمس وباقی و لطیف صفری رویم نمی شود. یک وقت که آنها نبودند،کمی رقصید و مهارتی از خودنشان داد...
...بسیار شوخ طبع است.ماهها برای تو داستان از روستای خودتعریف می کند و سراپای مخاطب را از خنده به حرکت در می آورد. حبس کشیدن در کناراو،عین مسافرت های خوشی است که هیچ گاه فراموش نمی شود. قدرت شگرفی در به تصورکشیدن گذشته ها دارد. اگر فهم من از سخنان او درست باشد،بچه های روستایش،برادران وخواهران او هستند. این را که می گفت،خنده و تعجب آدمی را فرا می گرفت. می پرسیدم:شوخی می کنی؟ با لهجه ی شیرین کرمانی می گفت:"آ والله"...
...احمد زیدآبادی مبارزی شجاع با روحی لطیف است.لیبرال است و آنان همیشه دچار این خطا بودند و هستندکه لیبرال اهل ایستادن و حبس کشیدن نیست.او با ایستادن خود،بطلان تصور آنان رانشان داد...

- بریده هایی از یادداشت اکبر گنجی برای احمد زید آبادی / منبع : فیس بوک اکبر گنجی
پی نوشت : عنوان مطلب در فیس بوک اکبر گنجی "لیبرال شوخ طبع مومن " بود
"مسیحِ شکنجه خانه - به احمد زیدآبادی"
به دیوار بپاشید
این خونِ من است
چنین گفت عیسا
زیرِ شکنجه
"علیرضا روشن"

هیچ نظری موجود نیست: