۲۱ مرداد ۱۳۸۹

سایت لغت نامه دهخدا از چند روز پیش به دلائل نامعلوم ف یلتر شده - فیل تر شدن دلیل لازم داره ؟ - فعلن ازدامنه دوم سایت لغت نامه استفاده کنید و امیدوار باشید که این دامنه فعلن گرفتار فیلت ر نشود .
پی نوشت : دلائل ارائه شده در سایت تابناک برای فی لتر شدن سایت لغت نامه دهخدا ( وب سایت نیوز آن لاین به نقل از تابناک )

هیچ نظری موجود نیست: