۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹

فیش تلفن زیاد آمد

پلیس کانادا : فیش تلفن زیاد آمد ، سنگ قبر الکساندر گراهام بل را شکستند

هیچ نظری موجود نیست: