۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

همچنان در خیابان

تظاهر کنندگان مخالف دولت تایلند همچنان در خیابان ها هستند

هیچ نظری موجود نیست: