۱۵ اسفند ۱۳۸۸

جیر جیرِ کفگیرِ به ته دیگ رسیده

صدای جیر جیرِ کف گیرِ به تهِ دیگ رسیده فقط صاحب کف گیر را عصبی می کند. اینجا
راستی آقای کیهان گور پدر اخلاق و روز زبان مادری و ... این وجه تشابه میر حسین با صدام حسین چیه لطفن؟... نه نگو ...نگو...فهمیدم ،هر دو تا دیکتاتورن...درسته ؟پس مر گ ب... نه ... بی خیال بابا...مرگ بر صدام

هیچ نظری موجود نیست: