۱۱ خرداد ۱۳۸۹

انسان " جایز الخطا "ست و هر خطایی مستوجب عقوبتی

" انسان جایز الخطاست " و برای هر خطایی جریمه ای هم در نظر گرفته می شود . خطا اگر در حد یک تنه زدن معمولی و آنهم در میانه زمین باشد ، جریمه اش یک ضربه آزاد مستقیم به نفع حریف است . اما زمانی که خطا خشن باشد و ساق پای بازیکن حریف هدف قرار گرفته و خطر شکستن پای بازیکن در میان باشد ، جریمه قطعن سنگین تر و در حد کارت زرد و گاه قرمز و اخراج بازیکن خطاکار است . و البته در این میانه نقش داور بی طرف و منصف نیز نقشی تعیین کننده و تاثیر گذار است ، چه اگر داور منصف نباشد خطای کم اهمیت میانه میدان که سهل است ، براحتی آب خوردن از خطای واضح و آشکار محوطه هجده قدم نیز چشم پوشیده و آن را نادیده می گیرند .
امید این است که بیان " جایز الخطا " بودن انسان بهانه ای نباشد برای گل گرفتن واقعیات تلخ گذشته و ماست مالی کردن و توجیه اشتباهات ، که هر خطایی به یقین مستوجب عقوبتی است و جریمه ای اگر البته قضاوتی ... قضاوتی ... قضاوتی در کار ...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

یارو نمی تونست راه بره می خواست فوتبال بازی کنه! قضاوتی ...قضاوتی... درکار... درکار... نیست و منجی در گور خفته است؟