۲۸ خرداد ۱۳۸۹

مسئله

رئیس جمهور کشوری عضو فرند فید است ، فرند فید در آن کشور فیلتر است ، رئیس جمهور چگونه وارد فرند فید می شود؟
الف) با فیل تر شکن
ب) با فی لتر شکن
ج) با ف یلتر شکن
د) با ف ی ل ت ر شکن
پی نوشت : با تشکر از وبلاگ " مملکته داریم ؟ "
پی پی نوشت: طبق قوانین جرائم رایانه ای استفاده از گزینه های بالا ممنوع است .

هیچ نظری موجود نیست: