۳۰ آذر ۱۳۸۸

تکامل... شاید هم دگردیسی

تو لیست حضور و غیاب دانش آموزان کلاس، اسمش روح الله بود . اما دوستانش گاهی ابوالحسن و بیشتر بازرگان صدایش می کردند . وقتی پرسیدم چرا اینهمه نام ؟! خندید و شانه بالا انداخت که یعنی چه می دانم ؟! متولد پنجاه و هشت بود . برایش توضیح دادم که با دولت موقت مهندس مهدی بازرگان بدنیا آمدی و با ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر پا پا کردی و ...
به گمانم پانزده سالی از این ماجرا می گذرد ، سالهای آغازین تدریس بود .
پی نوشت : شانس آورد دانش آموز ما که پدر در این پروسه تغییر نام ، بعد از ابوالحسن او را حسینعلی! نام ننهاد،وگرنه بیچاره مجبور بود نام دیگری را هم یدک بکشد .

هیچ نظری موجود نیست: