۲۲ آبان ۱۳۸۸

انار اما ، خون است

... انگاره خون است
محبوس در حبابی سخت و ترش
که به شکلی مبهم
طرح دلی را دارد و هیات جمجمه انسانی را ...

ترانه شرقی
سروده فدریکو گارسیا لورکا
ترجمه احمد شاملو


هیچ نظری موجود نیست: