۷ اردیبهشت ۱۳۸۹

فیدل ! great lover

دوران کودکی و سال های سخت مبارزه و این چند سال آخر بیماری را که از عمر با برکت 84 ساله فیدل کم کنیم چیز زیادی باقی نمی ماند مگر اینکه رهبر بزرگ انقلاب کوبا همه روزهای حکومت را به امر خطیر س +ک - س اختصاص داده باشد تا حساب و کتاب درست از آب در بیاید آنهم با احتساب یکی ظهر و یکی شب و گاه به گاه یکی هم صبحانه !
خبر: فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا تاکنون با 35000 زن خوابیده است .
پی نوشت : این وسط معلوم نشد که این خبر توطئه امپریالیسم جهانخوار است برای تضعیف آخرین ستون کمونیسم یا پروپاگاندای کمونیسم است برای نشان دادن قدرت رکن به جامانده ؟!

۲ نظر:

kdoostkam گفت...

زلزله ! زلزله !زلزله !رضا ننویس زلزله میاد

شب نویسی های یک مجری سیما گفت...

اونوقت این آدم درستیه ولی ناصرالدین شاه خودمون چون وطنی بوده مرد هوسبازی محسوب میشه!!! همخوابی هم همخوابی های خارجی!!!