۳۱ فروردین ۱۳۸۸

برق کیلویی چنده مگه؟!

" بهای واقعی برق مصرفی شما در این دوره 2625881ریال می باشد که 2345724 ریال یارانه پرداختی سهم دولت بوده و 280157 ریال سهم شما می باشد "
با این اوضاع و احوال حتی شایعه پرداخت نقدی یارانه ها هم می تواند هولناک باشد !

هیچ نظری موجود نیست: